امروزه دربسیاری از کشورها استفاده بی رویه تولیدات صنعتی مشکلات فراوانی بوجود آورده است. افت شدید سطح سلامت و اعمال هزینه های هنگفت دولت ها گواه این قضیه است. ولی اگر آینده نگر باشیم خواهیم دید شرایط بسیار بحرانی تر است. این مقاله نکاتی درخصوص آینده سبک زندگی ارائه خواهد شد:
- وضیعت کم آبی در ایران وارد یک بحران شده است. بیشترین آب شیرین ایران صرف کشاورزی و صنعتی میشود. رشد صنعت ازیک سو و کاهش بارندگی ازسوی دیگر باعث خواهد شد تا تولیدات محلی بخصوص تولیدات ازقبیل میوه خشک محلی، عسل طبیعی و عرقیجات سنتی بشدت کاهش یافته و بسمت صنعتی شدن پیش خواهد رفت.
- صنعتی شدن قیمت تمام شده بسیاری از محصولات را کاهش داده است. اولویت بسیاری قیمت پایین محصولات است و سلامت در اولویتهای بعدی قرار دارد.رقابت قیمتی تولیدات دست ساز و محصولات غیرصنعتی با محصولات صنعتی غیرممکن خواهد شد.
افرادی با توان تولید محصولات محلی و سنتی را دارند بشدت درحال کاهش میباشد. هر چه بسمت آینده پیش برویم، انسان ها بیشتر آموزشهای تخصصی دریافت خواهند کرد آموزش ها بیشتر مطابق اصول صنعتی سازی می باشد؛ لذا احتمال اینکه افراد توان یا تمایل تولید صنایع دستی و محصولات سنتی داشته باشند پایین می آید. همچنین میانگین سنی افرادی که تولید کننده محصولات طبیعی، سنتی و غیرصنعتی هستند بالاست و خود زنگ خطر بزرگی محسوب میشود.
- سالیانه شرکتهای بزرگ هزینه های هنگفتی صرف تبلیغ و توزیع محصولات خود میکنند و این هزینه ها رو به افزایش است. سهم بازار محصولات دست ساز بشدت در حال کاهش می باشد.
درنظر گرفتن موارد فوق زنگ خطر برای تمامی کشورهایی که آینده را فراموش کرده اند به صدا در میآورد. درصورت ادامه این روند بسیاری از سرمایه های کشور که میتوانند به عنوان یک منبع درآمد بالقوه مطرح کرد از بین خواهد رفت.

درصورتیکه طرفدار محصولات طبیعی و دست ساز هستید، توصیه می شود محصولات زیر تهیه کرده و به عنوان یادگاری نگهداری کنید چرا که آینده محصولات سنتی و طبیعی را نخواهد دید.
میوه های ارگانیک، میوه خشک طبیعی، مشتقات حاصل میوه مانند انواع شیره غیرصنعتی (شیره خرما، شیره انگور؛ شیره کشمش، شیره گلابی و ..) ، لواشک طبیعی و دست ساز. خشکبار، عسل غیرصنعتی، مرباهای غیرصنعتی، ترشی طبیعی و محلی وسایر محصولات غیرصنعتی ....

نویسنده: محلی جات

نظرات خوانندگان: